Rad Suresi

Besâiru'l Kur'an

Büyük Kur'an Tefsiri

Diyanet Tefsiri

El-Camiu li-Ahkami’l-Kur’an

Esbab-ı Nüzul

Et-Tefsir'ul Hadis

En Kolay Tefsir

Furkan Tefsiri

Tefsir-i Kebir Mefâtihu’l-Gayb

Tefsir'ül Münir

Yeni Anlayışın Işığında Kur'an Tefsiri

İlmin Işığında Asrın Kur’an Tefsiri

Konulu Tefsir

Safvetü’t-Tefasir

Semerkandi

Şifa Tefsiri

Taberi Tefsiri

Tefsiru'-Mesaj

Fizilal'il Kur'an

Ömer Nasuhi Bilmen

Tefhimu'l-Kur'an

Özlü Tefsir
Mufassal Tefsir